0
หมวดหมู่ / CATEGORIES
เครื่องยนต์การเกษตร AGRICULTURE MACHINE
อะไหล่การเกษตร AGRICULTURE SPARE PARTS

เกี่ยวกับเรา / ABOUT US


 
RUNGKIJ PARTS CENTER CO., LTD เป็นผู้จัดจำหน่าย เครื่องยนต์และอะไหล่เพื่อการเกษตรในเอเชีย ภายใต้แบรนด์  “Mitsudaiwa” และ  “Ichidaiwa”  โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพ ประเทศไทย ให้บริการด้านค้าส่งและค้าปลีกทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

เครื่องยนต์เกษตร:
เครื่องตัดหญ้า, รถไถพรวนดิน, ปั๊มน้ำ, เครื่องพ่นยา, เครื่อสี-บดข้าว, เครื่องสีข้าวโพด, เครื่องย่อยหญ้า, เครื่องฉีดน้ำ, เครื่องปั่นไฟ รวมทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและ เครื่องยนต์เบนซินเอนกประสงค์ เป็นต้น

อะไหล่เกษตร:
เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางภายใต้แบรนด์ “RK, KING'S WAY และ SHIELD” เราจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ สำหรับเครื่องยนต์การเกษตรที่กล่าวถึงข้างต้น และอะไหล่ของเครื่องยนต์เบนซินอเนกประสงค์ รวมทั้งอะไหล่ของเครื่องยนต์ดีเซลของแบรนด์ที่รู้จักในระดับสากลเช่น KUBOTA, YANMAR, HONDA, KAWASAKI, MITSUBISHI, YINOMOTO, DAIDO เป็นต้น

ฐานลูกค้า
เรามีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งในประเทศแถบเอเชีย เช่น จีน มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไต้หวัน นอกจากนี้เรายังมีฐานลูกค้าที่มั่นคงทั่วประเทศ

เป้าหมาย
บริษัท รุ่งกิจพาร์ทเซ็นเตอร์ จำกัด  มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำประเทศไทยกลับสู่การเป็นยุ้งฉาง และเป็นผู้นำด้านการส่งออกข้าวของโลกอีกครั้ง โดยเรามุ่งเน้นในการสรรหาเครื่องยนต์เกษตรอันทันสมัย และชื้นส่วนอะไหล่ที่ทนทานได้มาตรฐาน  และยังแบ่งปันความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเป็นฐานสนับสนุนให้แก่เกษตรกรไทยที่จะสามารถผลิตข้าวไทยได้ผลผลิตสูงสุด  ซึ่งจะส่งผลให้ข้าวไทยมีคุณภาพดีขึ้นและมีกำไรมากขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ

ประสบการณ์
ประสบการ์ณกว่า 40 ปี ในธุรกิจเครื่องยนต์และอะไหล่เกษตร ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสูง ในราคาที่สมเหตุสมผล  รวมถึงการบริการอย่างจริงใจ  ด้วยเหตุนี้เราจึงได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศไทยและแถบเอเชียมากว่า 4 ทศวรรษ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUNGKIJ PARTS CENTER CO., LTD is a major export distributor of “Mitsudaiwa, Ichidaiwa, kaba” Agriculture Machineries and Spare parts in Asia,with Head Office based in Bangkok Thailand providing wholesale and retails outlet country wide.

AVAILABLE PRODUCT FOR MARKETING
=============================== 
Machine and Equipment:
Lawn Mowers, Mini Tiller, Water Pumps, Sprayers, Rice Mill Machine, Corn Trasher, Chaff Cutter, Diesel Engine and Gasoline Engine among others.
 
Spare Parts:  
We supply RK, KING’SWAY AND SHIELDBRAND spare parts of agricultural machine & equipment mention above, We also supply multipurpose engine parts, Diesel engine parts of internationally known brand such as KUBOTA, YANMAR, HONDA,KAWASAKI, MITSUBISHI, EG, YINOMOTO DAIDO to mention a few.
 
CUSTOMER BASE:
We have strong customer base in Asian countrysuch as China, Malaysia, Vietnam, Philippines, Indonesia and Taiwan. We also have stable country wide customer base in Thailand. 
 
Mission:
RUNGKIJ PARTS CENTER CO., Ltd. is committed to be an active player in bringing back Thailand as the Rice granary and leading rice exporter of the world, by bringing in advance agricultural machine, Hi tech equipment, durable spare parts and share modern agriculture knowledge as logistic support base to in able local Thai famer achieved maximum productivity which will result to better harvest of quality rice and more profit. Thus,directly resulting in majority of famer’s living better quality life.       
 
Experience:
We have 40 year experience in selling and marketing Agriculture Machine, equipment and spare parts to local Thai market and Asian country.  We pamper our client with excellent marketing strategy, reasonable price, and supply only the best quality product. With this we developed mutual trust and confidence with our customers. For 4 decade of maintaining healthy business relation with our client, we survived.
© 2024 Rungkijpartcenter.com All rights reserved.